סימניות

משחק ליגרה עפומהמ ןושארה ףורגאה באינטרנט

                                  Regular show First Punch קחשמ

ליגרה עפומהמ ןושארה ףורגאה (Regular show First Punch ):

.עודי יתלב ןוויכל תפחסנ עודי קנע טובור בנג םתורכיה :תוער תושדח יל יכדרמו יבגיר .ער םש ןמזמ רבכ רשא ,ריעב ןולמ תיבב הרק הז .ריסאה הרק המו ,הרק המ יל רפסל םהמ לבקלו ןולמה ידבוע םע דדומתהל וכלה םירבחה .רוקחל תכללו דחי קחשל ךלוה התא םא ,ינש םתס וא ,ךלש תומדה תא רחב .תחא םעפמ רתוי םחליהל ךרטצנ
" "