סימניות

משחק ךפהמ הזלא באינטרנט

                                  Elsa Makeover קחשמ

ךפהמ הזלא

Elsa Makeover

.םויה עגמ ירישכמ רובע םיקחשמ רצייל ,Softgames תורבחמ ךפהמ הזלא קחשמ ונינפל .הנפוא םוחתב תושדחה תומגמה לכ תמסקומ הריעצ הפי הרוחב - הזלא ךפהמ הזה קחשמה לש .רקבל הצור טלחהב הזלא השדח הנפוא תונח חתפ הריע ומכ .המצע תא ףוסאל ךירצ התא הז ינפל לבא .ךכב הל ורזעת ךתיא ונחנא .ןונגסו רעיש עבצ תריחב ידי לע הרעשה תא תושעל םיכירצ ונחנאש ןושארה רבדה .דועו ןיע ,ןותפש לצ רוחבל - הלש הפיה רופיאה עצבל ןכמ רחאל .ונלש הרוביגה רובע ןנגוסמו הפי דגב לש הריחבה ,בושח יכהו ,ןבומכ ,וישכע .םעטב יכה התא יכ תושובלתו תולמש לש המירע ןיב רוחבלו ןוראה תא חתפ .הלמשה םע הינומרהב םג אלא ,הפי קר אל תויהל הרומאש ,תוננגוסמ רוחבל דחוימ םיילענ .םינוש םיטישכתו םיקית - םירזיבא תריחב אוה אבה בלשה .הזו ומכ הנפוא ןיב חרזת איהו ונלש תישארה תומדה לש תידוחיי הנומת רצוי דחי הז לכ .תוידוחיי תונומת רוצילו תושובלת םע קסעתהל בהוא אוה הז יכ ,תונב רקיעב דעוימ ךפה .ךלש םירבחה לעו ךמצע לע תספדהו רומשל ןתינ םע אובל התאש והשמ דחוימב .הנפוא בהא הרוחב לכ התנהנ היהי יכ ןיינעמ קחשמ האירק תמלשומ הקיפרג אוהו תושדח H .תיליע הנפוא לש םלועה ךותל לולצלו ןופייאל היצקילפא ךפהמ הזלא רידגהל רהמ .טנרטניאב טנרטניאב הז תא קחשל טושפ וא !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more