סימניות

משחק תואקתפרה​​ סונייקואה ומנ תאו םיה תב הזיילא באינטרנט

                                  Eliza mermaid and Nemo Ocean Adventure קחשמ

תואקתפרה​​ סונייקואה ומנ תאו םיה תב הזיילא

Eliza mermaid and Nemo Ocean Adventure

.םי תלותב ךופהי הז ןמזל יוקישה תא טולחל טפשמה ףשכמ לאש יטוזקא תוסנל התצר הזלא .םימל תחתמ הכלממה רכומ לגרתהל ידכ הרוביגה רוזעלו הזמ אצי המ הארת תואקתפרה​​ סוני .םיטנגלאו הפי תואריהל םיאתמ דגב רוחבל הרענה ורזעי םירחא​​ סונייקוא יבשות הרוד םע .רודכה לש טושיק תויהל ךפוה אוה ךכ ,השדחה הנטקה םיה תב תא שיבלהל ךירצ התאו ,ותו .הזה יתוכלמה השבלהה רדחב חראל התשרוה איה םא החמש הדלי לכ .תורידנ םינינפו תורקי םינבאב תורטועמ תוזורחמו תופנצמ :םיטישכת דדומ ,התא הז - ה .יפוי תיחוור הללצה הריעצ הכיסנ ,הפי רעיש רטועמו תינמחג תורז םינבא םע הזב הז םי .חטשה ינפ לע ריווא םושנל ליגר ,המדא תדלי - איה ,הזלא לכתסמ ,בשוח היה אל דחא ףא .תוינועבצ תויומד לש הרוביגה דיל םישל ,בהזה תדיש וא ףדצ ינינפ םע ותוא טשקל ,ךלש .םיריהבה םיעבצ םילעפתמ ,םיה ילג לש תורירקה תא שיגרהלו םימה רקבל םמצע םה וליאכ .םוקמ לכב עוצעצ הנהנ ,םינופטראמס ,םיטלבאטב קחש .תוחונ רסוח שיגרהל ילב ,םוסקה ימי תתה םלועה תא ךמצע תא לובטל התאו ,תינוריעה הל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more