סימניות

משחק ינוימרה לש םיאפרה תואקתפרה ןואט באינטרנט

                                  Hermine's Ghost Town Adventure קחשמ

ינוימרה לש םיאפרה תואקתפרה ןואט (Hermine's Ghost Town Adventure):

.ךישמה ינוימרה ןרקס תואקתפרה תדלי .ומויס ףס לע היה קלדה לכמב קלד תונקל ידכ הבורקה ריעל העסנו בכרב העסנש התייה אי .םיאפר ריע ךותב המיהדמ הקתפרה לש הלחתהה היהי רידס תוריש יכ הפיצ אל עסונה .יניצר ןילנרדא תווחל ,הלא תוחור לקתיהל ךרטצת הרענה .םינוש םיטירפ שומישו האיצמ ,םישק םיבצממ תאצל הרוביגה רוזעלו שגרמה עוריאה תא וצ
" "