סימניות

משחק Noggins רפוס לגרודכ באינטרנט

                                  Super Soccer Noggins קחשמ

Noggins רפוס לגרודכ (Super Soccer Noggins):

.הנוכנה היגטרטסאה תאו םכחה תודוה ,וב חצנלו לגרודכה תופילאב קלח תחקל .שרגמה לע ןקחש סיפדהלו רחב .דחא-לע- דחא םייקתי קחשמה .תוריהמב ןוחצינ גישהל יאטרופסל רתויב בושחש המ עבוקה ,הנובתב עיקשהל יכ יפסכה יו .רודכה תא טועבל - X ,ץופקל - חטש ,שגרמ - םיצח :תורקב
" "