סימניות

משחק Funky וקסיד יבמוז לש הפקתהה באינטרנט

                                  Attack of the Funky disco zombie קחשמ

Funky וקסיד יבמוז לש הפקתהה (Attack of the Funky disco zombie):

.תיחוור הרוצב רוכמל ןתינ ןכמ רחאל רשא ,ךרע תורקי תוקיתע םש אוצמל הווקתב ,םינשי .ןומטמה תא שפחל ךלהו לודג תיב ומכ שוטנ אצמ אוה ,הנורחאל .יבמוז שוגפל הפיצ אל אוה לבא ,תונמא לש תורידנה תוכיתחה לש תומלואב אוצמל הווקמ .הגירח העפות וז - םידוקירו יבמוז רחא לבא ,חיכש רבד הז - םינשי םיתבב םיאפרה תוח .םישורדה םיטירפה תא ףוסאל ומלב םיקיזמו ףוקעל תומדה תרזע
" "