סימניות

משחק Slugterra לע ברקה באינטרנט

                                  Battle for Slugterra קחשמ

Slugterra לע ברקה (Battle for Slugterra ):

.Slagterre לע עסמל אצוי רוביגה ,ךישממ ילא ןייש ויתואקתפרה .ולקתנ םילושכמה לע רבגתהל תועבטמה תא ףוסאל תומדה רוזעת התאו םיביוא םחליהל ול ר .רוביגה תא קיזחהל םיסנמש םיבירי דגנ קבאמב םיטנטומ XC תוחתפמ ירובד תפקתה תרזעב
" "