סימניות

משחק Alfy באינטרנט

                                  Alfy קחשמ

Alfy

Alfy

.םיקתרמ םיקחשמ לש ןווגמ חותיפב החמתמה הרבחהמ קחשמ Alfy Softgames ונינפל .קוחר םלועב םייח תויפ םע לש וגיצנ איה ,Afli ונלש קחשמה לש תישארה תומדה .המוק ןטק יכ םא ,ונלש רוביגה .ןכיהו השעמבו הלימב הפיא ,ךלש םירבחל רוזעל ידכ הביבסב דימת הז לבא .הליבשב םש םסק יחרפ ףוסאל ךושחה רעיל ונרוביג תועיסנ לאש בואה תלעב וירבח דחא םו Afli ךרדל יתאציו הל רוזעל םיכסה דימ. .וז הקתפרהב ול רוזעל לוכי ינאו התא .תודוכלמו תונכס לש ןווגמ םע אלמ ברעב רעיב קתרמ עסמ ונל שי .םיחרפ ונל ץוחנ ךכ לכ עיגהל רבגתהל וכרטצי םלוכ .םינוש םיסונובו תוסוכה תא ונל ןתיי רשא ,בהז יבכוכ ףוסאל םג םיכירצ ונחנא ,ךרדה .םהילא עיגהל םימעפל .רבעמה תא חותפל ךיא לש לזאפה תא רותפל םיכירצ ונחנא .המישמה םע דדומתת התאש םיחוטב ונחנא לבא .תומל לוכי ונלש רוביגה תרחא ,דואמ לוקשו ריהז תויהל ידכ ,לדגת הנכסהו ישוקה תמר Alfy בשוחמ יד הלילע ול שיו םיאליגה לכב םינקחש דעוימ קחשמ. .הלטוהש ילקיסומ יווילו אילפהל תריוצמה הקיפרגה ריכהל הצור רקיעבו יתייה .תידוחיי דואמ הריווא רצוי הז .שידא ךתוא ריאשמ אל הז .ונלש ןטקה רוביגה תואקתפרה לש קתרמה םלועה ךותל לולצל ו ,ךלש םירישכמה לכ לע ול .םושיר לכ תשרוד הניא איה ,טנרטניאב תורישי Alfy קחשל םג לוכי התא !בוט ןמז הנהמ קחשמ ךל לחאל קר לוכי ינא ימצעמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more