סימניות

משחק Stick RPG 2 באינטרנט

                                  Stick RPG 2 קחשמ

Stick RPG 2 (Stick RPG 2 ):

Stikmen רכומ אל םלוע עלקנ תידיימ רוביג תנשבו ,בבותסה ,ריוואב םירה ותוא ומירה ת .התיבה הרזח ךרד אצמיי דע ,ומוקמ תא אוצמלו דורשל ול ורזע .ורורחש ייוכיס תא לידגהל ,ךלש תומדה תא חתפל ,תומלוע ןיב הענ לש המולעתה תא רותפ
" "