סימניות

משחק punyu רומש באינטרנט

                                  Save punyu קחשמ

punyu רומש (Save punyu):

.רוחשה קושב רוכמל םיכלוה אתב םילפש וסינכה םה ,םידייצ ,םיטריפה תא ופקע םה הנה ל .םייובשה תא ררחשלו םיטריפ תניפס לש ךרדה תא םוסחת ךלש לובגה תריס .םיחירבמ שינעהלו םיבצה תא ליצהל ,תויטמתמ תואמגוד רותפל ,םיט"לזמ לעפה
" "