סימניות

משחק Defender Raid באינטרנט

                                  Raid Defender קחשמ

Defender Raid (Raid Defender ):

.םישיגר םיכמסמו יאבצ דויצ םע תבכרה לע ןגהל ידכ - ךלש המישמה .ןכדעתהל ידכ ביואה לש תופקתמ ףודהל ךרטצת ,תינוכמה לש ןכותה תא לבקל הצור ריחמ ל .ריוואו עקרק :הרובחתה בצמ לכב ףודרל התא .ביוא תדיחי תוליבח דימשהל השדח תשומחת תפסוהו ןמז םקשנ רופיש ,הרזחב הרי
" "