סימניות

משחק דנלטיווס ב ןטבה באינטרנט

                                  Tummy In Sweetland קחשמ

דנלטיווס ב ןטבה (Tummy In Sweetland ):

.ךלש ןטבה לש דחפמ אל אוהו ,הערפה אלל לוכאל ןכומ אוה ,םיקתממ שידא Tiny ימיט .לקמ לע תוירכוס יצעו ןפיצרמ םיחרפ לדגל םיכרד ידצב לעו ,טיווקסיב ךיראהל הליסמה .תומדה לש בוהא גונעת - תגגוזמ היינגפוס רתסומ רתויב םיהובגה ובש ,ףיצרה לא חלשנ .םירתוימ םימסח תרסה ,םיעט תויהל ול רוזע .רבכעה םע ךשמה
" "