סימניות

משחק Takedown :םימקונ באינטרנט

                                  Avengers: TakeDown קחשמ

Takedown :םימקונ (Avengers: TakeDown):

.םירסח ויה םירוביגה דע תוחנה לש לודג קלח דוכלל וחילצה םה ,ץמואב לועפל םיביואה .םישלופ ינפמ ולש תיבה תא תוקנל ידכ תונמדזהה תא ולבקי םהו ,ייאקוה חוור הרוחש הנ .םישלופ לסחל םקונה קר ,תומד רחב .תוריל - בחרמ ,םיציח - לוהינ
" "