סימניות

משחק תואקתפרה תדוקנ באינטרנט

                                  Point Adventure קחשמ

תואקתפרה תדוקנ

Point Adventure

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,Softgames תואקתפרה שדח שגרמ קח ?ללח לש םלועה ךותל לולצל הצור ,ןומא - סמהל אוה הקתפרה ,ןותנ חטש .וזכ תונמדזה ךרטצת תואקתפרה Point קחשמ תועצמאב .הרז היגולונכט תועצמאב ונלש םינעדמה ידי לע הננכות רשא ,תידוחיי תיללח לש סייט ה .ונלש היסקלגה לש םיקוחרה םיקמעמה תא רוקחל המישמה תא םילבקמ םתא .תואקתפרה שפחל םיאצוי םתאש סרוק םישרת .ןכוסמו השק תויהל הזל ןת לבא .ונכרדב ךל הכחמ תורחא תודוכלמ םיטירואטמ לש תורבטצה רחאל .החטבאהו םימלשה םילושכמה לכ ךרד הניפסה תא קיזחהל ידכ ,סייט רותב ךלש דיקפתה .דדומתהל לוכי התאש םיחוטב ונחנא לבא ,השק רתוי הז תא השעת המר לכ םע .ךלש המישמה תא ךישמהל חונ רתוי תויהל םכל ורזעיש םינוש םיסונוב ךל תתל םילוכיש ם .תדלקמב םיצחה ישקמ םע תטלשנ .ןיינעמ יד שיחרת תואקתפרה Point קחשמ שי .בחרמ הגס םיבהואש םינקחשה תא דוכלל המלש הנומאב םינימאמ ונא רשא קחשמה לש הפי הר .ללחב הסיט לש תועש תונהילו ךלש רישכמב הז ןקתה .טנרטניאב קחשלו רתאב םשריהל ךרטצת ,םירחאה םינקחשה ןמ הרכה לבקל הצור התא םא .ךלש ןקחשה ליפורפב ךלש םיגשיהה םסרפל לוכי התא זא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more