סימניות

משחק Assassin לש דירק ידדוש באינטרנט

                                  Assassin's Creed Pirates קחשמ

Assassin לש דירק ידדוש (Assassin's Creed Pirates ):

.קנע טריפ הטגירפה יצ אוה םכתושרל .La Buza לש ידגאה רצואה רחא שופיחב ךרואל ךתוא חקול וזנולא Batilla םיטאריפה לש .םוקמל עיגהל ךתוא רוצעל וסני םיריבאה ,םירלפמטה ידי לע רבוחש ,cryptograms תנשב .ןוטרש לאו תוינושה לע ףועל אל ידכ ךלש הניפסה תא להנ .המידקו הגהה לגלג תא בבוסו ,תוריהמה תא םיאתהל ךל רוזעל ידכ ןגועה שרפמה לש למסה
" "