סימניות

משחק Vs קלאה באינטרנט

                                  Wolverine Vs Hulk קחשמ

Vs קלאה (Wolverine Vs Hulk ):

.ב"הרא יביואו םיביריה לכ הכהו דימשהל ,סורהל ,דימשהל תיקנעה הרזע .ןידוא לאה לש ונב ,רו'ת ךמצע םע םחליהל םייניעה תאו Asgard ילייח תא רגתאל ןכמ ר .ZX ישקמ ,םיצח ישקמ םע יפוא תגיהנ ,רתוי הבוט הרזע ,ךיראת תוגוז ול תתל ךירצ התא
" "