סימניות

משחק Darkenblot באינטרנט

                                  Darkenblot קחשמ

Darkenblot (Darkenblot ):

.ער הרוטקירק טובורמ םלועה תא ליצהלו רוביגכ קחשל ךרטצי אוה סואמ יקימ .םדימשהלו םיעשרה תא אצמי אוה ובש ךובמה לא תכללו ,לזרב ןוירשב םישובל תויהל ךרטצ .םתוא ףורגל ,ץע תואספוקב תויהל םייושע םה ,בוהצ ןח ינבא םינבא ףוסא .רבכע ,םיציח - לוהינ
" "