סימניות

משחק לולסמ J 11 דוש לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                   Adventures Of J 11 Track robbery קחשמ

לולסמ J 11 דוש לש ויתואקתפרה ( Adventures Of J 11 Track robbery):

.תיאשמ םיכירצ םה הז ליבשב ,ריעהמ חורבל הטילחמ םידדוש םירזול תיישילש ולשכנ תולו .שיבכה לע וילא סחייתה אל דחא ףאש ךכ ,קיבד םישדחה םייחה ךופהלו ךסומהמ בונגל ביי .רהמ םייוהד תובקע וריאשה אל םהש ךכ ,ונלש תוינכותה תא שממל םירוביגה רוזעל לכות .דעיל םיצפח אוצמל שומישו ,ןיינבה ךסומ ךותל רודחל
" "