סימניות

משחק היזיוולט דיתעה J 10 לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Adventures of J 10 Future TV קחשמ

היזיוולט דיתעה J 10 לש ויתואקתפרה (Adventures of J 10 Future TV):

.בורקה עשפה לע ק'ג ריהזמ בוש ירותסמה עידומה .היזיוולט תייגולונכט לש דיתעה תא בונגלו היזיוולט זכרמל סנכיהל םיכלוה םה םעפה , .טאהל ידכ םינש תורשע ךשמב היזיבלט ירודיש חותיפב תומדקתה ,רקי הז םא .ןרתח דוש עונמלו הנבמה זכרמ לא רובע .תודיח רותפל ,םיטירפ ףוסיא .רבכעה םע ךשמה
" "