סימניות

משחק J 9 Genie קוח דוש לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Adventures of J 9 Genie statue robbery קחשמ

J 9 Genie קוח דוש לש ויתואקתפרה (Adventures of J 9 Genie statue robbery):

.ודוהו ןי'ג לש קיתע לספ לש הפיטח עונמל ידכ - השדח המישמ שי ק'גל .םיקיתע םיזזוב עונמלו לספה תא אוצמל ידכ תיגול הבישחו תיפצת ,המכח תויהלו תרתחמל .תודוס הברה דומללו דוס ילוענמ חותפל ,תודיח רותפל ,םיטירפ ףוסיא
" "