סימניות

משחק ימייא לש הדעסמה באינטרנט

                                  Amy's restaurant קחשמ

ימייא לש הדעסמה (Amy's restaurant):

.תואקשמהו טירפתה תציפ ,םיריעצ םירקבמ רובע הלש הדעסמה תחתפ ימייא .ץורל ןנוכתת זא ,הנתמה ןוזמ לע ןמז ידמ רתוי זבזבל םיצור אל םיריעצה ,ריהמ תוריש .תאצלו סועכל רקבמ ונתת לא ,תונכומה תוחוראה תא ריבעהלו תודוקפ לבקל ,םייונפ תונח .ומלעיי םה תרחא ,ףסכה תא תחקל דפקה .טירפת לש יולמ רחבמ רתוי םיבוט םיעוציב תומוקמ
" "