סימניות

משחק טלמנ וראפס באינטרנט

                                  Fugitive Sparrow קחשמ

טלמנ וראפס

Fugitive Sparrow

.גניפ קותמ יד רורד םע ךל שגפינ עגמ יקחשמ תרציימש Softgames הליבומ הרבחהמ וראפס .ותוא סיטמ תאו םימשה תא דואמ בהא אוה .ירשפא םוקמ לכב ולש רוקמה תא סינכמו ףע לבאתה אלו רשועו רשואב יח אוה .עלקה העוצפ ףנכ םע וב הרי ערה םינוירבה עגרב לבא .תדוכלמ ןיעמב קורזלו ותוא סופתל םילוכי םהש רתויב עורגה רבדה אוה המו .הזמ תאצל בייח ונלש ןטקה רוביגל ,וישכע .ידמל תירוקמ ךרדב תאז תושעל ןתינ .ףועל לוכי אל אוה ,לכה ירחא .וילעמ ספטל ,לדגמה ןייעמב הרושב ויהי םהש עגרבו ,םהמ קמחתהל ךירצ אוהש תובית לופ .דביא אוה דחא תוחפל לפונ ונלש רוביגה םא .םיקתממ ףוסאלו סרדיהל אל ידכ בורקמ תופצל .דורשל ונרוביג ורזעיש םיסונוב לש ןווגמ דועו תלוביס ךל ונתני םיקתממ .םישקמ ירוציק תועצמאב טלשנ .הז תא םישוע ךיא םכל ריבסי רשא ,היצטניירוא רבש ךל היהי קחשמה לש הלחתהב ךבוסמ ר .שפוחה לא םכרד תא דובעלו ,דורשל יד הכרעהש לדגי ישוקה השדח המר לכ םע .עגמל םיללוכ ,םיינרדומה םירישכמה לכ לע קחשל ךל רשפאמו HTML5 תייגולונכטב חתופמ .ונלש בוהאה רורדה לש תואקתפרה אלמ אלפנה םלועב ךמצע תא לובטל ,םהלש ןופלטל םושיי .תישפנ עגריהל טושפו וראפס טלמנה הנהמ קחשמ רובע ןמזה תא ריבעהל ךל רוזעי ןיוצמ י .הצרת םא טנרטניאב קחשל טושפ לוכי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more