סימניות

משחק Crossy ביתנ באינטרנט

                                  Crossy Path קחשמ

Crossy ביתנ

Crossy Path

.םילזאפו תודיח לש םלועה ךותל ונתוא לובטל היהי םיאטירסת ,םיישוח םיקחשמ תרציימש .הייבוקה הרק תא חתפי שגרמ תואקתפרה רופיס ונינפל .אלפנ םלוע ותוא רבעל ךלשוה אוה יכ הרזומ הילמונא ךותב רבד לש ופוסבו ,ריעה תובוח .תונורסחה תאו תונכס ןווגמב ףצוה הז לבא ,םלשומ היה אל אוהש יפכ .התיבה ךרדה תא אוצמל םלוכ תא רובעל ונלש רוביגה וישכע .רותפל ךירצ התא יכ ,לזאפה לש םיוסמ גוס איה Crossy קחשמ ביתנ לש המר לכ .סובר תטלחה לע ןמז תלבגמ תוריהמ לש רבעמל םיאנתה דחא דועב .ץווכתהל ןמזה תאו ,הנלדגת תומישמ תובכרומ לש המר לכ םע .לופיטו תוטלחה תלבק לש תוריהמה תא ךל חתפתי הז .תודוקנו םיסונוב לש ןווגמ ךל ןתניי רבעה בלש לכל .רתוי יח ותוא ךופהלו ונלש תישארה תומדה רפשל לכות םהילע .רבכעה םע קחשמב תועצבתמ םהילע הרקב לכו העונת תויצקנופ .בכרומ טירסת הנהמ הקיפרג שי Crossy קחשמ ביתנ .תיגול הבישחו ךלש היצנגילטניאה תא חתפל קתרמ לזאפ שי לבא ,שאו םדב ול ןיא .ןופלטב וא טלבאטב ותוא תרדגה םג אלא ,םידיינ םיבשחמ לע קר אל קחשמ ידי לע םות דע .וירבח לש קחשמה תא איבהל וא ,​​ ץילמהל תונמדזהה תא ךל ןתיי הז טנרטניאב הז תא ןגנ Crossy ביתנ רתוי זירז ןקחש םכיניב ימ תולגלו דחי םירינרוט םירדסמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more