סימניות

משחק !יתוא תקחצה באינטרנט

                                  Make Me Laugh! קחשמ

!יתוא תקחצה (Make Me Laugh!):

.ויתונותשע תא דבאל יושע םמעושמ יפוי עשעשל לוכי אל יתימא ןציל ,הער חור בצמב הכל .םישדח תונויער רחא שופיחב תכלל ,הכולמה ישנ רובע רודיב םע אובל ןכסמה רוחבה תרזע .קנע לורט הציב רמ ,יסרא שחנ ,םיימאיס םימואת :םישנאו םיניינעמ םירבד הברה שוגפת .קיחצמ יוקיש אוצמל הפיא ךל דיגהל ויפוא תא ליצהל םיאב םה ,רוזעל אל םא ,הרזע תצק
" "