סימניות

משחק Getaway יראג לש באינטרנט

                                  Garry's Getaway קחשמ

Getaway יראג לש (Garry's Getaway ):

.חמש רופיסה לש בוצעה ףוסה תא ךופהל לכות יראג לש Getaway קחשמב התאו ,יראה ,םיבו .השיגנה ויתובא תריט ךותב חינהו םיבעתנה םייוסינ רובע תונויסינ ןפש ינעה תושעל םי .יראה ונלש בוהאה רוביגה בנג לבנה אוה הרקמב אל .דלונ חומ תובשחמ רדעהב :העפותה תא רוקחל הצר אפורה וליפאו םכח דואמ יפוא ,הפיטק .תושעל לוכי אל אוה ךלש סמונמ ןוויכ אלל יתנבהו ישארב קבא הברה ןשעל ולחה ,החירב .התיבה רוזחלו ולש ףטוחה לש יעקרק-תת רקנוב לש תומרה לכב ריבעהל דומח בוד תוירוקמ .ירשפא יתלב טעמכ אוה םיחתופמ םירירש יבודה לבא ,תוהובגה תוכושמה לע רבגתהל ידכ ם .תונורדסמב אצמי אוהש םיינועבצ םייוקיש םע הרונ רוזעל רוביג .ותומדקל וריזחהל היהי ינשהו ,רתוי קזחו רתוי הובג ךפוה Bear ןורתפ תייתש רחאל .שפוחה לא רוביגה לש ךרד לע לקהל דואמ היהי הז ,ךרוצה יפל םימסב שמתשה Getaway הרגשהו הלומההו תימוימויה הלומההמ קחרתהלו עגריהל תניוצמ ךרד - יראג לש ק .דחא ךל שי םא ,םהלש רותפל ךיא ןיבהל ךל ,ויתויעב ןורתפב ,תואקתפרה ףיכ בוד ךמצע .םיכרד יתש תוחפל שי ,םילכוא םתא םא םג ,הווקת ירסח םיבצמ ןיא יכ רוכז .ילאוטריוו בוד רזוע התא ךיא ,םישק םינמזב הרזע ירבח שי יכ ,הז תא גישה אוהו ,טלמ .םיענ יוליב תונהילו devayse לכ לע קחשל
" "