סימניות

משחק רצוא תאיצמ J 8 לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Adventures Of J 8 Finding Treasure קחשמ

רצוא תאיצמ J 8 לש ויתואקתפרה (Adventures Of J 8 Finding Treasure):

.םיבנגה תא לענ אוה םש ,רדחה ןמ תאצל ידכ ךתרזעל םע ,חילצה ק'ג .ללשה תא םירתתסמ םידדושה הפיא רמא אוה ,עודי wisher-ראב ןופלט תחיש לביק בוש אוה .תמזגומ תונרקס רובע םליש אלו ,יבשב לפנ בוש אוהש ךכ ,רדחל עיגהל רוביגה הרזע .ןויגיהה תאו לופיטה תא ךופהל ,םכח הייה .רבכעה םע ךשמה
" "