סימניות

משחק J7 תקוח דוש לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Adventures Of J7 Statue robbery קחשמ

J7 תקוח דוש לש ויתואקתפרה (Adventures Of J7 Statue robbery):

.םיפטוח ויה םהש ררבתמ ,בורקה עשפה לע וחווידש ,םיאשונ םתואב ףטחנ ומצע אוה ,קוסמ .תרכומ אל הביבסב חינה ןכמ רחאלו ,עודי יתלב דעי לא לבוהו זרא ק'ג ןכסמ .רדחהמ תאצל תומדה תרזע .חורבל ידכ םהב שמתשהלו םינוש םיצפח םירהל ,ביבסמ לכתסת .רבכעה םע ךשמה
" "