סימניות

משחק תועוב תועוב באינטרנט

                                  Bubble Blobs קחשמ

תועוב תועוב

Bubble Blobs

.םיישוח םיקחשמ תחתפתמש השדח תושגרמ קחשמ תועוב תועוב העודי הרבח איה ונינפל .םייגול היצנגילטניאו הבישח ינקחש חותיפ ,תפכא ודעונש םיקחשמ לש הרדסב רתויב םיבו .םיינועבצ םירודכ םקומי רשא ,שרגמה לש גוס תויהל םיכירצ ונחנא ,זא .תונוש תורוצב וגצוי םירודכה ובש שודנה דראיליב ןחלוש אוה הדשה בגא .הדשה לש ךלש דצהמ םירונ םיררועתמ לע היאק תרזעב הכמ תושעל לכות .םיוסמ עבצ לש רתוי וא השולש לש ףצרב םירודכ בלשל איה ךלש המישמה .םידדצה ןמ םג אלא ,דבלב תורישי לוכי אל התא יכ ,העפשהה וכרדב ןייעמ ,הז הרקמב .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ לבקל ךירצ התא אבה בלשל רובעל ידכ .רתוי הברה תודוקנ לבקת השעמל לבא .םירודכה תא ועציבש םיעוגיפה רפסמב ,המר לש רבעמה - ןוגכ םימרוג ןובשחב וחקליי קח .יפוס ןויצ תתל בלשל הלא לכ .ןשייחה ךסמ ינפ לע עבצאה תגיהנ וא בשחמה םע קחשמ התא םא רבכעה םע קחשמה לש הטילש .תונוש תודמחנ הקיסומו הקיפרג ימתכ קחשמ תעוב .תיגול הבישחו mindfulness חתפל דעונ אוהו ,ליג לכב םישנאל תדעוימ איה .תועוב תועוב קחשל לוכי התא ךיא םיכרד יתש ןנשי קחשמ ךמצע תא לובטל םיידי קוביחב .טנרטניאב תורישי ןווקמ קחשמ וא ,ךלש םירישכמה לכ לע היצקילפאה תא דירוהל והז .קחשמ תעוב ימתכ בוטה יכה ןקחשה לע תורחתב ףתתשהל וליפאו ,הזה קחשמב ךלש םירבחה ת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more