סימניות

משחק J 6 קוסמ ףוטחל לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                   Adventures Of J 6 Helicopter hijack קחשמ

J 6 קוסמ ףוטחל לש ויתואקתפרה ( Adventures Of J 6 Helicopter hijack ):

.ףטחנ קוסמ ,ריוואב ריעה תא תולעהל םיסנמש םיקמקמחה שולש דדושה - תושדחה תממהמ תו .םיעשופ סופתל רוזחלו ראש תא תוחדל ךרטצנ .אבצה לש בלה תמושת תא טיסהל תוסנל ךרטצת ,יאבצ סיסבל רודחל ךשוח הכח .ואצמש םיטירפ תשוטנ תנוכמב שמתשהל ,והשמ איצמהל .רבכעה םע ךשמה
" "