סימניות

משחק תיטפוא תונח J 4 לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                  Adventures of J 4 Optical shop קחשמ

תיטפוא תונח J 4 לש ויתואקתפרה (Adventures of J 4 Optical shop):

.םידדוש עונמל וא םהמ ענמ אוה יכ בורק ק'ג דוש לע​​ עידוהל ךישממ עודיה ירותסמה X ר .םידדושה עונמל ידכ ,רחואמ הליל תעשב םשל ךלי רוביגה לבא ,רתויב םיסומעה תובוחרה .תעשפנ תינכת חנעפל תונחל ץורפל יאשחב הריעצה תישלבה תרזע .םדעיל םהב שמתשהל ןכמ רחאלו םיטירפ ףוסיאו תאיצמ ,Poraskinte חומה
" "