סימניות

משחק J 2 קנב דוש לש ויתואקתפרה באינטרנט

                                   Adventures of J 2 bank robbery קחשמ

J 2 קנב דוש לש ויתואקתפרה ( Adventures of J 2 bank robbery):

.גרהנ אוה ,בלכה רוזחל אל ק'ג ,ןימסי דמחמה הבוהאה םיפטוחה יאנת תא םישגהל םתא םג .וזכ תונמדזה לביק אוה הרהמ דעו ,X רמ לש בוהאה לש ותומ לע םוקנל עבשנ רוביגה .בורקה לודגה קנבה דוש לע עדימ שי ק'גל .תחלצומ הלועפ להנל רוביג רוזעת התאו ,ותוא עונמל בייח אוה .תודיח רותפלו םישורדה םיטקייבואה תא אצמ
" "