סימניות

משחק 2 הברה תועבטמ רס באינטרנט

                                  Sir Coins a Lot 2 קחשמ

2 הברה תועבטמ רס

Sir Coins a Lot 2

.םייניבה ימי לש ןדיעב היה ינרדומה ןדיעה לש ותסינכ ינפלו תוקיתע תפוקת ןיב .תופי תוריבגו םיריבא ,קזחה רעשה לא םיליבומ םירשגו םיקומע םיריפח ףקומ ,תוריט ,ם .ץימאה ריבאה תא ךל גיצמ 2 הברה עבטמה רס קחשמה .גניפמקל תאצל ןכומ דימת אוהו ףכואה לע ןוחטיבב קיזחהו ברח הפינמ תויחמומב ,ןוירש .תוצלפמ לש ךובמה ךות לא ןכוסמ עסמל אצוי ,הז תא ןקתל ןכומ אוה רוביגהו ינורכ ינו .םיכיסנה לש הריטל ךומס םקוממ הז הנבמ .ןבאה תופצר לע תורישי רזופמ םוצע רשוע תורמוש תוארונ תוצלפמ ידודנ לש יעקרקה תת .רזח אל דחא ףא רצוא לע םיכלוה ,ההכ הבוטר הרעמ יקמעמב ומלענ םיבר םיצימא םירבג .2 הברה עבטמ רס קחשמב ךב טולשל ולכוי םה - יתועמשמו בושח ןורתי אוה ךלש תומדה לב .ףסה תא תוצחל ידכ הז תא הווש הז ,ץרופה תא שפחל היהי יכ ינועבצ תוצלפמ תוענמיה , .ףוסאל ידכ רבד םוש ןיא ובש תכלל ינויגה אל הז ,תומדה עיבצהל םיצח .הבישיב שאר טושפ םתוא אשי אוה רוביגה גואדל וקיספי םייעקרק תת םירוצי דועב ,םהיל .תוצלפמה ןמ חורבל ךירצ בושו תוריהמב םלענו ךלוה קשנה לבא .ינלטק ללחהמ חורבל תוריהמבו ןגהל תוברח םירהל ,תורצואה תא ףוסאל ןמז יל היהיש ,ר .אבה בלשל 2 הברה רס תועבטמ רשפאל ופסאנש תועבטמה לכ קר .תוהלב תוצלפמ רובע ברע תחוראל ךופהל אלו רשעתהל ריבאה תרזע .דחא קחשמב םירנא'ז לש בולישה תא דחוימב םיחמש ויהי םייניב תואקתפרהו Pac -Man לש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more