סימניות

משחק רפוס ינוונחה באינטרנט

                                  Super Grocer קחשמ

רפוס ינוונחה

Super Grocer

.םיישוח םיקחשמ חתפמ רפוס ינוונח העודיה הרבחהמ שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .רחסמ לש םלועה ךותל לולצל ךרטצנ תאז לכב ?תלוכמ תונח רומשל תיצר םעפ יא םאה .יוכיס ךל היה םויה .םהלש קסע לוהינו רחסה לש תודוסיה תא דומלל ךירצ ונלש רוביגה םע דחי .ולש חונמה ובס לש קסעה תא שרי היה ונלש רוביגה .ותוא חתפל היהי אוה וישכעו .ךילא אובל תוחוקלל תונחה תחיתפ םע ,זא .שוכרל םיצור םהש םיטירפ לש המישר שי םהמ דחא לכל .תונקל הצור חוקלהש םירצומ לש המישר תוארל לכות הנוילעה תינמיה הניפב לאמש .חוקלל רוכמל עגיימ אוצמל ךירצ התא םירצומ לש םיבושיח תועצמאב ןר .אובת אל התא דחא ףאו עורג תוריש ,ךלש תונחב הז לע רבדל אלו הצורמ ריאשי הנוקה זא .ךלש תונחל יתוריש לס תבחרה תורוחס תיינק לע רתומ רחסמה ךלהמב לדגו ףסכ ומכ .תופסונ תויונח הגרדהב חותפל לוכי התא זא חילצמ םיקסע שיא התא םא .רנוילמ תויהל ךל רשפאלו ךלש ריעב העודי היהת ךלש תויונחה תשר תויהל לוכי עדוי ימ .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .tooltip תוארוה תא עצב וא םירבד לע ץוחלל ךירצ קר התא .תילכלכ תוינידמ לש הירוגטקה ךותל לפונ ינוונח רפוס קחשמ .הבוט הקיסומו הבוט הקיפרג ,ידמל עוגר קחשמ הל שי .םיטקש םיקחשמ ידהוא תא ךושמי הז יכ םיחוטב ונא .רחסמו ףסכ לש םלועה ךותל לולצל ו ,ךלש םירישכמה לכ לע ינוונחל רפוס דרוה .םושירה רתאל תכלל זאו ,חילצמ םיקסע שיא םכמ ימ תולגלו ךלש םירבחה תא ןימזהל הצור .קחשמב ךלש תומדקתהה תא גיצת ךלש ליפורפב ןגנ ,ןכמ רחאל .רפוס ינוונחה קחשמ לש גורידב הנושארה הדמעה תא תחקל לכות הז ילוא עדוי ימו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more