סימניות

משחק םיצוק םע שגנתמ אל באינטרנט

                                  Don't Collide With Spikes קחשמ

םיצוק םע שגנתמ אל

Don't Collide With Spikes

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ תדבוכמ הרבחמ םיצוק םע שגנתמ אל שדח קחשמ ונינפל .םוט םשב קיחצמ יד גד ריכהל ,םיה יקמעמב ךתיא דרנ ,תאז לכב .ןוזמ שפחמ אוהו ,םיגד לש יתודידיו לודג רדע יח ונרוביג .םיניזמ יד ויה יכ תוניינעמ תצק תובוהצ תוצא תאלמ הרעמ אצומו קוחרה ץרפמה עיגה או .םתוא ףוסאלו םימוקימה לכ תא רובעל ךירצ אוה וישכע .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .םיבהבהצ םיטירפ ףוסאלו תונכוסמ תודוכלמ תועצמאב ונרוביג םייקל ונתרטמ .דימ תומי אוה ,תוריקו םיקייפס עגונ ךלש תומדה עגרב יכ רוכז .בושקו דקוממ דואמ תויהל זא .תמיוסמ תונמוימ לעב תויהל ךירצ התא ,השק יד איה רבכעה םע םיוות תטילש .רבעמה תמר לע ןמזה ךשמ תא םג אלא ,ופסאנש םיטקייבואה רפסמ תא קר אל ןובשחב חקלנ .ןיינעמ יד רופיס ול שיו םיליגה לכב םינקחש רובע וננכות םיצוק םע שגנתמ אל קחשמ .שגרמ הזה קחשמה רובע ןמזה תא ריבעהל רוזעי שידא ךתוא בוזעא אל יכ ראותי הריווא ר .קחשמהמ תונהיל ןופלט וא בשחמ ,םהלש טלבאטל םיצוק םע שגנתמ אל אנ דרוה .טנרטניאב קחשל טושפ הז תושעל הצור אל התא םא .רחאה תא תוארל לכות םיצוק םע Dont Collide קחשמב ךלש םיגשיההו םירחא םינקחש םע ת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more