סימניות

משחק Doof יכלהמ באינטרנט

                                  The Walking Doof קחשמ

Doof יכלהמ

The Walking Doof

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ תדבוכמ הרבחמ הכילהה Doof שדח קחשמ ונינפל .םיבמוז םישנא לש תומיעה תא ונל תוארהל םיחתפמכ הגה קחשמה לש הלילעה .יגולויב קשנב םייוסינ ידוסה סיסבה לע הקירמאב םירעה דחאב .הנחתה לש תווצ לכ תא סרה רשא ,הז םוחתב תונורחאה תויוחתפתהה תא ףילדהל הלודג הלח .םיבמוז וכפהו ,גרה קר אל םישנאש איה היעבה לבא .ריעה לע רבע םיכלהמ םיתמ לש הזה להקה לכ וישכעו .םיבשותה יוניפב הלחה דיימ הז ריע תלהנה לש הדימל .ריעה תא בוזעל םיבשותה ןמזה ראשב תתל ידכ תימצע הנגה תודיחי רוציל ידכ ראשנ המכ .םתיא םחליהל ךירצ התא וישכעו ,םיבמוז ויה ךלש ןוחטיבה רזגמ .וללה תוצלפמה לש ביתנב וימחול תא רידסהל תוריהזב .םתוא דימשי ונילייח םהבש םירוזאב אטאטל ךל ןתיי הז .םיטירפ לש בחר ןווגמ ךל וספאי יכ םיקוסמ םע רידסה אבצה םע רשק לע רומשל םג לוכי .ךל ליעוהל הלוכיש המיחל יעצמאו אמגודל תודוכלמ רובע .םכלש קשנה ילכ תא גרדשל ידכ םהב שמתשהל ,תודוקנ ךל ןתנית ביואה תדמשהל .לוקשו ריהז תויהל ידכ ,לדגי תופקות תוצלפמה רפסמ בלש לכב .העוצר יביוא רוזא לכ תא גורהל רבכעה םע טושפ איה קחשמה לש הטילש .שידא דחא ףא ריאשי אל יכ תוצלפמ דגנ םייח םישנא לש תומיע לש הריווא רצוי הז לכ .קחשמהמ תונהיל םהילע בוהא םהלש רישכמל Doof תכילה דרוה .טנרטניאב תורישי קחשל ןתינ ןכ ומכ .תיתרבחה תשרה לש הסינכ ןובשחב שמתשהל וא רתאב םשריהל תכלל טושפ ,ךכ םשל .ךלש ליפורפב וגצוי ךלש םיגשיהה לכ תא השוע התא םא .הכילהה Doof קחשמה לש הנושארה היירישעב רתויב םיבוטה םינקחשה סנכיהל לכות התא בו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more