סימניות

משחק הלעפה ןוזליח באינטרנט

                                  Snail Run קחשמ

הלעפה ןוזליח

Snail Run

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא ידי לע ןוזליח תלעפה שדח קחשמ ונינפל .ונביבס עבטה םלועב ךתיא לולצל לכונ ,תאז לכב .םיניינעמ יד םיידוחיי םירוצי הברה םייח שי ,לכה ירחא .ןוזליח ומכ תלעופ תישארה תומדה הזה קחשמב .תרחא הריבס תוריהמב אוה ונלש יפואה לבא ,םייטיא בושחלו הלאה םירוציה יברש תורמל .היחמל ,דיתעל םמצע םיתותה תא ףוסאל ידכ רעיה תחרקב ךרד עסמב חצפ אוה ,םויה .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .רעי תוריפ לש ןווגמ ףוסאל טלחהב שיבכה לע תונוש תודוכלמ ענמיהלו בשע לע לועפל אי .הנלדגת תודוכלמה רפסמו וצח תומוקמב העונת תוריהמ לכ םע יכ רוכז .בשע לע אשדה לא ץופקל םהמ ענמיהל ידכ .טושפ דואמ הזש ךכ רבכעה םע טלשנ .ליג לכב םישנאל דעוימ ןוזליח תלעפה קחשמ .ןמזה תא ריבעהל רוזעלו ןקחש לכ ומכ ,םיניינעמ הקיסומו בוציע םע דחי ,רשא ,ידוחיי .םיקחשמב תונהילו םהלש רישכמל ןוזליח תלעפה קחשמ דרוה .טנרטניאב קחשל הצור קר התא םא הלעפהה ןוזליח קחשמ ירבחל ץלמה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more