סימניות

משחק Go ןומיקופ הזלא באינטרנט

                                  Elsa Pokemon Go קחשמ

Go ןומיקופ הזלא (Elsa Pokemon Go ):

.םינוש תומוקמב תורתתסמ תוצלפמ לש םומיסקמ סופתל הל רוזעתש הצור רתסב ןומיקופה תד .דוצל ןכומ ןמאמ תפילחב םישובל תויהל ספת תומקוממ רשא תודוכלמ ,pokeboly תונחב הכ .בוש טלמיהלו חורבל לכות תקוניתה תרחא ,הקוריה הבהלה תא הארתש דע רבכעה תא קזחהו
" "