סימניות

משחק ילש ןופלטה שבלתהל באינטרנט

                                  Dress Up My Phone קחשמ

ילש ןופלטה שבלתהל

Dress Up My Phone

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ ילש ןופלטה שבלתהל שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .ילמרונ שממ אל לבא ,יפויהו הנפואה םלוע ךותל לולצל לכונ ,תאז לכב .םימישרמו םידמחנ תואריהל םהל היהיש םיצור ונחנאו םינופלט שי ונתאמ דחא לכל ,לכה .ךלש םעטה ותוא טשקל הסננ ואובו .םיוסמ לדומ היהי שרגמה לע ונינפל .הלש ילאמשה םילכה לגרסל .ןופלטה לע ליחהל ןתינ יכ םיטושיק המכ תוארל ךרטצנ ,הז לע הציחל .םלועב תננגוסמו הפי יכה היה ךלש בוהאה telefonchik היהי הז לכה תושעל טושפ - הז .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .ךירצ התאש המ תא רוחבלו ךסמה לע ץוחלל אוה תושעל ךילעש .תבהלנ הנפוא םהל שי יכ ,תונבה רתוי םיבורק םיריית לש הירוגטקל תכייש ילש ןופלטה .שידא דחא ףא וריאשי אל הפי העיגרמ הקיסומ הוולמ ,דיינ יתטקנ הבש טושיקל תויורשפא .ךילהתב תונהילו םהלש בוהאה רישכמל קחשמה תא דרוה .טנרטניאב תורישי טנרטניאב קחשל לוכי התא הצור התא םא .תויתרבח תותשרמ ךלש ןובשחל תשגל ידכ וב שמתשהל וא תנווקמ המשרה וניא ךממ בוט רתוי בצעמ יכ הארש לכש ךכ תושעל ,קחשמל ךלש םירבחה תאו םירבחה תא ןמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more