סימניות

משחק דמג לולסמ תנוב באינטרנט

                                  Dwarf Track Builder קחשמ

דמג לולסמ תנוב

Dwarf Track Builder

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ לולסמ הנוב שדח שגרמ קחשמ דמג ונינפל .םידמג - ידמל םיזילעו םיקיחצמ םיאלפנ םישנא םע ריכנ םויה .םירוכ ינוב םיכרעומ םהלש םישנאהו ,םיצורח דואמ םה .םיגח רדסלו עגריהל םיבהוא םהש יפכ ,לבא .היינבל תורחתב אבה ןויערל םתוא םיחקול ונא םויה .םויסה תדוקנ תאו הלחתהה תדוקנ תויהל לכונ זא .םינבמ וא םיטקייבוא לש ןווגמ תועצמאב הזל הז םתוא רבחל םיכירצ ונחנא .תונוש תויווזמ עיגמ monorails ליגר לבח ומכ תויהל לוכי הז .םתוא ףוקעל םיכירצ ונחנאו ,םילושכמ שוגפל םייושע ונא ךרדב .ךלש תווצה לע הדיריב םג אלא ,ותוטשפב ידי לע קר אל ךרעות ונתדובע .םימיוסמ םירודכ םכתא ופשחי םיעבשומה יגיצנ ןיבל ,וילע תדרל הכירצ רועישה לע ךלש .לעמ רבוע ןויצ רתויו רתוי הז תא השעת המר לכ םע .דיספהל חילצת אל םא .תורחתב הכזו רתויב בוטה הנוב התאש חיכוהל .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .םיידוחיי םיקחשמב הנוב לולסמ קחשמ דמג שי .תיגול הבישחו ךלש היצנגילטניאה תחתפמ ימ .ךלש יאנפה תועש תא ריאהל רוזעלו קחשמה ךותל ךתוא ךושמל לכות ידמל הנהמו הפי הקיס .םיקחשמב תונהילו בשחמב וא ןופלטב ,טלבטב רהמ דמגה לולסמ הנוב דרוה .טנרטניאב תורישי קחשל לוכי התא הצור התא םא .םומינימה םושיר תא עצב ,ךכ םשל .תויתרבחה תותשרה לכמ ךלש ןובשחל תשגל ידכ וב שמתשהל טושפ וא .רתוי בוט ןקחש ךתוא ןיבמ ימ הלגי רשא ןיב תורחת ןגראל םהלש םירבח ןימזהל ידכ תונ .הנושארה היירישעב רתויב םיבוטה םינקחשה תא ןיזהל לכות ילוא ,עדוי ימו ךלש ליפורפ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more