סימניות

משחק הלעפה Olly לש תיילדמ באינטרנט

                                  Olly's Medal Run קחשמ

הלעפה Olly לש תיילדמ (Olly's Medal Run ):

.וירב 2016- ב םייפמילואה םיקחשמה לש רבעמל ןיינעב הפוצ Olli הקיחצמ תומד .לכ ביבס ףתתשהל ותיא דחי עיצמ בהז תוילדמ רוצייל םורתל טילחמ אוה ,ליעפ תויהל בה .תוילדמ ףוסאלו ,רותב תויורחתה לכב קלח תחקל לוכי התא םא ,טרופס רוחבל המל .קחורל הציפקב תחקלו םימה ביתנ לע ףוצ ,שדחמ שובכל םיכירצש םירודכ הטמל חנצ יאטרו .רוצעל ילב ,ותוא םקמלו בירי תוכחלו ,ףורגא תופפכ היהי רוביגהשכ .הכורא הציר תכשמה םליבשב הז ,בהזה תיילדמ תא ףוסאל ברקה טהלב וחכשת לא
" "