סימניות

משחק Warbanner באינטרנט

                                  Warbanner קחשמ

Warbanner (Warbanner ):

.תורשכומ תיאבצ הנוב ,גיהנמ תקיטקטו היגטרטסא ,רותב ומצע תא חיכוהל ךירצ התא ובש .םינקחש ,רורב ןפואב סחייל םינבמ ,םייטסטנפ םה םיקחשמב .ץוליח רחאל ביואה לגד תא סיבהל ידכ ךלש אבצה תא רוזעלו ,יאורהה ןדיעב ךמצע תא לו .קשנו אבצ ןוזמ תחטבהל םישורדה רוצייה יבאשמ םיאתהל ,תונונגס ןגרא .ברקה הדשל ותוא חולשלו אבצה לדוג תא לידגהל ,םינבמ תיינב .םיפגאהמ ףוקתל לוכי אוה ,ביוא לש תורשפאה תא לוקשל ,בצמה לע םיפדמה תא םירדסמ .ביואה לש תינומהה הדמשהל רובע םיבורב שמתשהל םילייחה תא קנפ
" "