סימניות

משחק עשר לש בר ברע באינטרנט

                                  Horde Of Evil קחשמ

עשר לש בר ברע

Horde Of Evil

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא ידי לע עור לש שדח שגרמ קחשמ Horde ונינפל .העתפה ונל וניכה םירפוסה ,םויכ .ערו בוט לש םיחנומב םיינוימד םירוצי ינימ לש ןווגמ תויחלו ,הדלפו םסק ידי לע טלש .תונוש תוצלפמ לש םייארפ םיטבש ידי לע םיבשוימ ,ץראה לובג לע ןהש הקזחה ,םיפרג לש .ךלש הנידמה םע המחלמל ואצי םהו ,םתוא בלשל חילצה םהיגיהנממ דחא .םתוא רוצעל ךירצ התא הב הנידמה לש ןגמכ טושפו ,ךלמה לש ןמאנ ןיתנ האצותכ .ותוא סורהל ןיטולחל םג אלא ,ביואה לע רומשל ידכ קר אל איה ךלש המישמה תאו ,הנגה .שאב םהילע ךורעת רשא ,תוצלפמ תוניג ינומה לש ביתנה תא תונבל .ןמוזמב לומג לבקת ביוא לכ גורהל רובע .קשנ שדחל וא םישדח םינקתמ תונבל ידכ וב שמתשה .ביואה לש לולסמה לכ תא תובכל ךירצש ומכ ךלש ןורשיכה תייגטרטסא תא םשייל תיב .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .תיגול הבישחו היצנגילטניא ,ךלש לופיטב חתפתמש ידמל ןיינעמ gempleem שי ערה קחשמה .םייתייפכ םירמהמ לש שידא דחא ףא ריאשי אל הפי הקיסומו תראומ הקיפרג .םיקחשמב תונהילו Evil קחשמה לש טלבאטב וא בשחמב Horde ,םהלש דיינה ןופלטל דירוהל .ךכב הצרת םא ,טנרטניאב תורישי הז תא ןגנל לוכי התא .רתאב םושרה םומינימה תא ריבעהל ידכ קר הז ךירצ התאש המ לכ .תויתרבחה תותשרה ןובשח תחא לכב שמתשהל םג לוכי התא .עשר לש Horde לש קחשמל ךירבח תא ןמזה .רתויב תובוטה תוקיטקטהו תויגטרטסאה םכמ ימ תורחתה תא רדסמ .ךלש שמתשמה ליפורפב םייולג ויהי ךלש םיגשיהה לכ טנרטניאב קחשמ התא רשאכ ,לכה ירח .הזה קחשמב ןיינע םע תולבל ףיכ התא יכ םיחוטב ונא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more