סימניות

משחק Bros הלועפה באינטרנט

                                  Action Bros קחשמ

Bros הלועפה (Action Bros):

.השיגנ הרושה ןמ םילייח ,המישמ תעצבמ ,קשנל םיחא ,םימחול תתיכ .דעיה רבעל עונל םוחב טקשב ביואה תא תוקנל ידכ ,בל תמושת ךושמל אל ידכ ,דבל םידבו .רתויב תוריבסה תוביסנב דורשל ידכ קיפסמ םירושיכו עדי ילעב לכ ,לכ רחב .ליעי רתוי לע קשנ לש ןמזב הפלחה ךרטצת .ךרדב םידמועה לכ סורהל ,המישמה תא עצב .םיפתתשמה ןיב בוט יכה תויהל םיפתתשמ הבורמ בצמב וא דבל קחשל לוכי התא
" "