סימניות

משחק קמעה הירבט תועווז באינטרנט

                                  The Horrors Of Tiberian Valley קחשמ

קמעה הירבט תועווז (The Horrors Of Tiberian Valley ):

.תגשגשמו היירופ ץרא - קמע הירבט .folios םיקיתע די יבתכ לע ססובמ םוסק עדי חותיפב ,רוזאב רג לק ,םימסוק ,תופשכמ , .וילש קמעב ףקת ךכ ,דיס ויבירי תא תוסנל םיעצמאה לכב םה ,םיבוטה םיפשכמה תא םיבהו .םיער תופשכמו םיפשכמ ,באז ישנא ,םידלש לש הפקתהה תא ףודהל היבשויו הרזע .הפקתהו הנגה ךרוצל םהב שמתשהלו םישדח םינוכתמ תייאמ רפסל ףיסוהל ,קשנ ילכו םסקב
" "