סימניות

משחק Mutant ברק הגמ באינטרנט

                                  Mega Mutant Battle קחשמ

Mutant ברק הגמ (Mega Mutant Battle ):

.יגטרטסא ןפואב בושחל תלוכיו תונמוימ ,תוריהמ לע קחשמ .םהל רוזעל התאו ,היצטומ אבצ ינפמ םלועה תא ליצהל היהי ה'גנינה יבצ .ביואה לע ןוחצינ םילשהל ידכ וירושיכב שמתשהלו ברקה הדשב ררחוש ןושארה אוהש ,תומד .םינכוסמו רתויב םיקזחה םיביואה ,םיעלסו Bipop םע שגפמ היהי ירישעה לש יעישתה בלש .תוברק לש האצותב היולת ךלש הריחבה יהוז .רבכעה םע ךשמה
" "