סימניות

משחק רדניק תציב הזלא באינטרנט

                                  Elsa Kinder Surprise קחשמ

רדניק תציב הזלא (Elsa Kinder Surprise ):

.רצחבו תיבב וריתסה ,רדניק תציב דלוקוש יציב תשק ינופו Zveropolisa שד לש תידו'ג .םירבח ררחשל הצורו ךכ לע עדונ הזלא .תויומדה ןתוא וכפה בוש םה זא ,םיעוצעצ ךושמלו םיציבה תא אוצמל הל רוזעל .רבכעה םע ךישמהל ,םימוקימ ינשב להנתהל ךרטצי שופיח
" "