סימניות

משחק לזאפ ברק באינטרנט

                                  Puzzle Battle קחשמ

לזאפ ברק

Puzzle Battle

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא לש שדח שגרמה קחשמ לזאפ ברק ונינפל .םסק תדלפו ררוש ובש ימולח םלוע ךותל לבקנ םויה .לפואה תוחוכב םחלנ ליגר ריבא אוה ונלש רוביגה .םישקה םינמזה תא רובעלו האב הנכשה הנידמב .לודג עשר םסוק טלוש שי .ךשוח לש םיידיה לכ לש ודי תחת וסנכתהש .ןייפמקה תא ךל חולשל טילחה ךתנידמב ךלמה .עשרה ןדורה תא סרהו הנידמה לש הלא םירוצימ הקינש ידכ .עסמל םיאצוי ונחנאו ,הז םעו ,ונלש רוביגה זא .חצנל םיכירצ ונחנא רשא תצלפמ kako םיכחמ ונא ובש דחא לכב תומוקמ רפסמ לע רבגתהל .עשעשמ יד ןפואב שחרתמ ברקה לש הנבמה .ונלש ביריה יפואה הדש היהי הלעמל .םינוש םיצפח םע הנותחת הבית .הנומת התוא לש תונומת שולש תוחפל תופיצרב ףוסאל םיכירצ ונחנא ,(ןגמ טקפא לכב שמ .דעצ השוע ונלש יפואהו חולהמ ומלעיי םה ,הז תא םישוע ונחנאש עגרב .בירי םיכייש םירחאש דועב ,תומיוסמ תונומת ךל שי יכ רוכז .עבצאה ןשייח לע הציחל ידי לע וא רבכעה םע שחרתמ טושפ יד אוה לוהינ .בהוא התאש ומכ תולקב ברק לש טוח תונבל לכותש ךכ ,ןמז תלבגה ןיא .תוצלפמ סורהלו עשרה ינפמ םלועה תא ררחשל .הבוט הקיסומו הפי דואמ הקיפרג קחשמ ברק לזאפ שי .ןויגיהו mindfulness תחתפמ םינב אקווד הדעונ איה .דחא ןקחש אל שידא ובזעי אל ברקה לש ןונגסו ןיינעמ שיחרת .gempleem תונהילו בשחמה וא עגמה ךסמ ,חולה ןופלטב ברק לזאפ דרוה .טנרטניאב תשרב קחשל םג רשפא .תיתרבח תשרמ ןובשח םע רבחתהל וא םומינימה תמשרה תא ריבעהל ךירצ התא ,תאז תושעל י .תומוקמ לש תושדח תופמ ינוכדע לבקל לכות טנרטניאב קחשמ התא םא !םימיענב תולבל טושפו ,הזה קחשמב רתויב בוטה ןקחשל ךופהל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more