סימניות

משחק םוסקה רעיה באינטרנט

                                  The Magical Forest קחשמ

םוסקה רעיה (The Magical Forest):

.שרוגמ והשמ אוה רשאכ דחוימב ,םינרקס םידלי .הלש אתבסהו אבסה תא רקבל אבש דלי - ונלש רוביגה .בהז לוענמ םע הרזומ תלד הליגו ,הנוכשו תיבה תא רקח דיימ אוה .ךפהה תא קוידב השעו בישקה אל ,ןבומכ ,רוחבה לבא ,ותוא חותפל םירוסא םירגובמ .תרגסנ תלדהו ,םסק רעי ךותב ומצע תא אצמ אוה ,ךכמ האצותכ .תשגרמ הקתפרה אצמת ,תודיח רותפל ,ןפודה יאצוי םיבשותה תא ריכהל ,םימוסקה תומוקמה
" "