סימניות

משחק תוסייגה ןורדסמ תמיא באינטרנט

                                  The Troop Hallway Horror קחשמ

תוסייגה ןורדסמ תמיא (The Troop Hallway Horror):

.ץראה רודכל בורק רתסב ,רטנאה Alien תווצ תא םיביכרמש םירענ העברא .תודחוימ קשנ ילכו תוסוכ אוצמל לכות םש ,דחוימ הרקמ תוארוה לבקי רפסה תיבו ןוידטצ .םישרדנ םייפקשמ ,תניוזמ יתלב ןיעב תוארל ןתינ אל תוצלפמ .ינחצר רזיילה ןרק תא סורהלו ןוציחה ללחהמ תצלפמ לש רואה ליבש תא שפחל התאש יפכ
" "