סימניות

משחק 2 ןמ םיבמוז רוזח באינטרנט

                                  Return Man 2 Zombies קחשמ

2 ןמ םיבמוז רוזח (Return Man 2 Zombies ):

.וכישמי ולש ינלטקה יבמוז לש קחשמה ץימא לובסייב הרזחב .וליבשב וייחב ןורחאה ךפה םיאתהל רוביגה תרזע .םינכוסמ םיביוא - תעכו ,רבעשל תווצה ירבח םה - םיבער םיבמוז םיאטרופס ינרופיצמ ס .דחוימב תופירח הפקתה תוצלפמ ךותמ הרזחב םחליהל וא תוריהמב רובעל ורזעי םה ,םיסונ
" "